TGIRL伍月yuer-笑嫣如花宛如月44P伍月yuer推女神X-TGIRL

TGIRL伍月yuer-笑嫣如花宛如月44P伍月yuer推女神X-TGIRL

淡竹为上,甘竹次之。中河豚毒∶五倍子、白矾末等分,以水调下。

嗅花则以须代鼻,采花则以股抱之。蝶美于须,蛾美于眉,故又名蝴蝶,俗谓须【集解】时珍曰∶蝶,蛾类也。

每服一丸,胡桃半个,细嚼温水下,即卧,闭口不语,日二。大如鸡子,形似角上有四岐,黑甲下有翅能飞。

生旧茅屋上者,外白内黯。弘景曰∶入药用白颈,是其老者。

每服一钱,米饮下。用晚蚕蛾二枚,炙黄研末,蜜和涂唇内,便瘥。

弘景曰∶其类有三、四种,以大而鼻头扁者为真。朱震亨曰∶蜜喜入脾。

Leave a Reply